postaus-img

Riskien arviointi vapaaehtoistyössä

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 21.7.2016

1.1.2003 voimaan tullut uusi työturvallisuuslaki velvoittaa arvioimaan riskit myös vapaaehtoistyössä. Valitettavan usein kuitenkin törmää yhdistyksiin, joissa koko asiasta ei ole kuultu vieläkään, 13 vuotta lain voimaantulon jälkeen.

Työturvallisuuslaki (738/2002):

 • 7§: ”Tätä lakia sovelletaan myös…
  4) Vapaaehtoistyötä teettävään työnantajaan siten kuin lain 55§:ssä säädetään”.
 • 10§ 1 mom: ”työnantajan on … riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava … haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle”.
 • 55§: ”Vapaaehtoistyö
  Milloin työpaikalla henkilö … tekee … samaa tai samankaltaista työtä kuin työpaikan työntekijät”...
 • Työturvallisuuslain 5. luvussa luetellaan vaaratekijät, joiden esiintyminen on tunnistettava ja arvioitava. Nämä viisi vaaratekijää ovat fysikaaliset vaaratekijät, ergonomiset vaaratekijät, tapaturmanvaarat, kemialliset ja biologiset vaaratekijät sekä henkinen kuormittuminen.

Vapaaehtoisten työn sisällön, työhön saatavan tuen ja työolosuhteiden tulee olla yhdistyksen hallituksen erityisen mielenkiinnon, valvonnan ja huolenpidon kohteena! Hallituksen vastuulla onkin määrätä riskien arviointi tehtäväksi ja huolehtia siitä, että se uusitaan määräajoin. Käynnistäessään riskien arvioinnin hallitus sitoutuu samalla noudattamaan arviointiprosessin myötä syntyneitä suosituksia.

Hallituksen nimeämän riskien arvioinnin vastuuhenkilöryhmän tehtävänä on organisoida ja ohjata arviointiprosessi:

 • tunnistetaan vaaratekijät,
 • poistetaan ne vaaratekijät, jotka voidaan,
 • jäljelle jääneet riskit arvioidaan ja suunnitellaan toimenpiteet niiden kanssa selviämiseksi sekä
 • toteutetaan suunnitellut toimenpiteet.
Miksi riskit on arvioitava?

Riskien arviointi on sekä (tietyin edellytyksin) yhdistyksen lakisääteinen tehtävä että ennakoivaa työsuojelua ja vapaaehtoisten terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimista. Arvioinnin avulla pyritään saamaan realistinen käsitys vapaaehtoistyön turvallisuustilanteesta sekä havaitsemaan ja osoittamaan siinä tapahtuvat muutokset. Se auttaa myös kohdistamaan turvallisuustoimenpiteet oikein, ja lisäksi vakuuttamaan yhteistyökumppanit, viranomaiset ja asiakkaat laadukkaasta toiminnasta.

Mitkä riskit on arvioitava?

Arvioinnin kohteena ovat työstä, työtiloista, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista johtuvat vaaratekijät, jotka uhkaavat vapaaehtoistyöntekijän terveyttä tai turvallisuutta. On maltettava rajata tehtävä selkeästi ja vältettävä houkutus ujuttaa mukaan esimerkiksi yhdistyksen hallinnollisten tai taloudellisten riskien arviointia.

Miten riskit on arvioitava?

Riskit arvioidaan systemaattisesti ja kattavasti, tarjolla olevia lomakkeita apuna käyttäen. Jokaisen lomakkeissa mainitun vaaratekijän kohdalle kannattaa pysähtyä, koska niissä luetellut, vapaaehtoistyössä oudoilta kuulostavat vaaratekijät, kuten säteilyvaara tai hitsausvalokaari, eivät välttämättä olekaan niin outoja. Erään yhdistyksen toimitilassa oli mikroaaltouuni, jonka ovi pysyi kiinni vain niin, että oven rakoon laitettiin puinen paistinlasta. Toisen yhdistyksen tukihenkilö korjasi polkupyöriä poikajoukon kanssa, niitä myös hitsaten...

Riskien arviointi tehdään aina yhteistyönä niin, että mukana on yhdistyksen päättäjien edustus, kaikki mahdolliset vapaaehtoiset ja tarvittaessa myös eri alojen asiantuntijoita. Vapaaehtoisten osallistuminen arvioinnin jokaiseen vaiheeseen on ehdottoman tärkeää, koska vain he itse voivat sanoa minkä kokevat työssään vaaraksi. He myös useimmiten keksivät parhaat ratkaisut ongelmiin.

Arviointitilanteissa toimitaan kiihkottomasti, rationaalisesti ja syyllisiä etsimättä. Arviointiprosessin päätteeksi sen tuloksista ja tehdyistä turvallisuustoimenpiteistä on tiedotettava kaikille yhdistyksen toimijoille, erityisesti vapaaehtoisille.

Miten riskien arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää?

Riskien arvioinnin tulokset dokumentoidaan ja dokumentit arkistoidaan huolellisesti. Ne todistavat, että yhdistyksen hallitus on panostanut työturvallisuuteen ja suorittanut sekä riskien arvioinnin että sen esille tuomien puutteiden korjaamisen asianmukaisesti. Dokumenttien on todettu vakuuttavan tehokkaasti myös työsuojeluviranomaiset.

Asianmukaiset dokumentit helpottavat tulevien riskien arviointien suorittamista, ja ovat hyödyllisiä uusien vapaaehtoisten ja yhdistyksen palkattujen työntekijöiden perehdytyksessä ja koulutuksissa.

Lisätietoa

Porkka, Suvi-Tuuli & Myllymaa, Tapio 2007. Riskien arviointi vapaaehtoistyössä. Opas yhdistyksille. Suomen Mielenterveysseura. SMS-Tuotanto Oy. Dark Oy, Vantaa.